0

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА

ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.massive-shop.com

 

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията в „Масив Трейдинг“ ООД, наричани по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, и потребителите на уебсайт за електронна търговия - www.massive-shop.com, наричани по-долу за краткост КЛИЕНТИ. С използването на този сайт и чрез подаване на поръчка като потребител на www.massive-shop.com, клиентите потвърждават, че напълно разбират и приемат условията за продажба съгласно настоящите Общи условия.

I. Общи Условия


             Чл.1. “www.massive-shop.com” е уебсайт за електронна търговия – за покупко-продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на  „Масив Трейдинг“ООД.


            Чл.2.  Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от  „Масив Трейдинг“ООД.

 

            Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.massive-shop.com стоки, Клиентът трябва да попълни електронна регистрационна форма преди да финализира поръчката. При попълване на електронната форма на регистрация, Клиентът е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в случай на промяна. Потребителят гарантира, че данните, които представя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни данни,   „Масив Трейдинг“ ООД не са обвързани, от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

 
         Чл.4. „Масив Трейдинг“ ООД имат право да променят цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена до старата, като последната е задраскана.

 
        Чл.5.  При липса на складова наличност от заявената чрез “www.massive-shop.com” стока, „Масив Трейдинг“ ООД, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез обаждане по на посочения от Клиента телефон или изпращане на съобщение до посочения от него електронен адрес.

 
        Чл.6. Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Продавача чрез “www.massive-shop.com” на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.


         Чл.7. Продавачът се задължава след получаване на заявление от Клиента  чрез “www.massive-shop.com”, да му достави желаната стока или да информират Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.


         Чл.8.  Продавачът не носи отговорност и не е обвързан с изпълнение на поръчката, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.massive-shop.com”.


          Чл.9. Продавачът не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.


         Чл.10. Продавачът не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.


         Чл.11. Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. „Масив Трейдинг“ ООД допускат наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носят отговорност.


         Чл.12. Направеното категоризиране на артикулите по предназначение (филтър "скейт обувки") е примерно.


         Чл.13. Всички обявени цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки за съответния брой и  не включват разходите за доставка.

         Чл.14.  „Масив Трейдинг“ ООД си запазват правото да променят условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

II. Права и задължения на страните

        Чл.15.  Задължения на Продавача:

 1.  да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;
 2.  да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица;
 3. преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
 4.  гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;
 5. да полага грижа информацията в уеб сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
 6. не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол- случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет.

 

Чл.16.  Задължения на Клиента:

 1. да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 2. да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 3.  да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
 4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 5. да получи стоката;
 6. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
 7. да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред  и условия;
 8. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 9. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 10. да уведомява незабавно Продавача за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на сайта;
 11. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осигурява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват сайта;
 12. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базата данни, разположени на уеб сайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 13. да не се представя за друго лице и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи услови.

Чл.17. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Чл.18. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Чл.19.1. Стоката се предава на адреса за доставка на Клиента или на трето лице- представител на Клиента. За представител на клиента се приема всяко лице, което е на посочения от клиента адрес, приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката, Клиентът или трето лице – представител на Клиента, подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Клиента не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от за задължението си да достави заявената стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи за доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставката от момента на потвърждението по предходното изречение.

19.2. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде извършена на части.

Чл.20.  При получаването на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото си по-късно да претендира, че тя му е доставена с явни недостатъци и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП. Адрес за жалби:info@massive-shop.com

Чл.21.  Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 2. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 3. при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
  При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни на info@massive-shop.com или телефон: +359 2 987 1290 (В работно време: Понеделник-Петък, от 9 часа до 18 часа.

Чл.22. Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице – представител по смисъла на чл.19.1, а когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, – представител по смисъла на чл.19.1, приеме последната стока, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София 1000, ул. Цар Асен 20, „Масив Трейдинг“ ООД.

Чл.23.  Във връзка с чл. 22 от настоящите Общи Условия и cъглacнo чл. 50, aл. 1 oт ЗЗΠ, Клиентът имa пpaвo дa ce oтĸaжe oт дoгoвopa oт paзcтoяниe бeз дa зaплaщa ĸaĸвитo и дa e paзxoди, c изĸлючeниe нa: 1) дoпълнитeлнитe paзxoди зa дocтaвĸa нa cтoĸитe, ĸoгaтo Клиентът изpичнo e избpaл нaчин нa дocтaвянe нa cтoĸитe, paзличeн oт нaй-eвтиния вид cтaндapтнa дocтaвĸa, пpeдлaгaнa oт  „Масив Трейдинг“ ООД и 2) paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸитe.


Чл.24. Връщането се допуска при следните условия:

 1. Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от  „Масив Трейдинг“ ООД адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 2. Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка и качество, не е третирана по никакъв начин /не е прана или гладена, без аромат на парфюм или друг козметичен продукт/, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от  „Масив Трейдинг“ ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
 3. Продукти, които се състоят от комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Обувките, трябва да бъдат върнати в техните оригинални, ненарушени кутии, като кутиите се считат за част от продукта. Обувки с изцапани подметки не могат да се приемат за замяна. Слънчеви очила трябва да са непокътнати в случай на замяна.
 4. Клиентът съгласува с представител на „Масив Трейдинг“ ООД адреса, на който  „Масив Трейдинг“ ООД желаят да получат обратно стоката;
 5. Съгласно разпоредбите на ЗЗП,  „Масив Трейдинг“ ООД възстановяват на клиента платената сума без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Продавачът е информиран за решението на потребителя да се откаже от договора и да върне стоката;
 6. „Масив Трейдинг“ ООД имат право да отложат възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, (в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано). „Масив Трейдинг“ ООД очакват потребителят да изпрати или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си от договора. Преките разходи за връщане на стоките се поемат от потребителя.


          Чл.25. „Масив Трейдинг“ ООД си запазват правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 

         Чл.26.  Стока, чието връщане или рекламация не може да се приеме ( ако е изпратена след посочения срок; ако не е придружена с касова бележка, без етикети или без опаковка; ако е замърсена или повредена) ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка.

 

          Чл.27. Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка. Молим да не забравите старателно да опаковате и да осигурите целостта на праката.


           Чл.28. При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има

идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

III. Лични данни

            Чл.29.  „Масив Трейдинг“ ООД чрез “www.massive-shop.com” полагат дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление зарегистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.


           Чл.30.  При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия,  „Масив Трейдинг“ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

 
           Чл.31. „Масив Трейдинг“ ООД чрез "www.massive-shop.com” имат право да използват информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@massive-shop.com.


            Чл.32. Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Масив Трейдинг“ ООД чрез www.massive-shop.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

             Чл.33. С извършването на регистрация в www.massive-shop.com Клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че Клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

 

IV. Разкриване на информацията


            Чл.34. „Масив Трейдинг“ ООД чрез www.massive-shop.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1.е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

3.  „Масив Трейдинг“ ООДчрез “www.massive-shop.com” са длъжни да предоставят информацията по силата на закона.

V. Отговорност

Чл.35. „Масив Трейдинг“ ООД чрез “www.massive-shop.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Масив Трейдинг“ ООД чрез “www.massive-shop.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Масив Трейдинг“ ООД чрез “www.massive-shop.com”.

 

Чл.36.  Договорът    между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: прустановяване на дейността на Продавача; прекратяване поддържането на уеб сайта или в други предвидени в закон случаи.

 

VI. Арбитраж

 

Чл.37.  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Европейска юридическа палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

VII. Гаранционни условия

Чл.38. Фирма „Масив Трейдинг“ ООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:

 1. адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника;
 2. гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;
 3. гаранционен срок на закупената стока;


              Чл.39. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, „Масив Трейдинг“ ООД не могат да бъдaт отговорни за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.


              Чл.40. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

 

VIII. Ограничения за гаранцията

 

Чл.41. Гаранцията отпада в случай на:

1. Повреди, причината, за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.

2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

IX. Допълнителни условия

             Чл.42. „Масив Трейдинг“ ООД не носят отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства. Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

 Чл.43. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителните правила на закона.

X. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг

            Чл.44. Уеб сайтът www.massive-shop.com ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.massive-shop.com; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

XI. Имейлинг политика

            Чл.45. С извършването на регистрация в www.massive-shop.com Клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

Информация за контакт с продавача:

„Масив Трейдинг“ ООД, с адрес ул.Цар Асен No 20, ет. 3, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 203249464, ДДС идентификационен №: BG203249464;